Jamie Hyneman

For tiden har vi minst to unike hindringer for personlig kommunikasjon: en pandemi og global oppvarming. Nærhet til andre risikerer sykdomsoverføring, og å reise betydelige avstander innebærer utslipp av drivhusgasser. Den nåværende pandemien har tvunget mange av oss til å bli godt kjent med å kommunisere via videokameraer over internett, og bli godt klar over både fordeler og ulemper. Til tross for Star Trek holodekk og transportere, er det usannsynlig det teknologi vil noen gang være i stand til å fullstendig replikere en normal ansikt til ansikt-personlig interaksjon med en virtuell. Så spørsmålet her er hvor nærme vi kan komme det, og er det funksjoner vi kan bygge inn i virtuelle interaksjoner som mens de ikke er det samme som en ekte, kan de potensielt være overlegne? For tiden flørter teknologien med en rekke av disse, fra ulike telefonkonferansepakker som Zoom, programvarer som GitHub og Grabcad, VR-headset, avatarroboter som i utgangspunktet er dukker kontrollert over internett, men hva annet er det? Hva har vi gått glipp av? Jamie Hyneman vil diskutere emnet, demonstrere hva han har gjort med det og åpne for diskusjon.
Mer om Jamie Hyneman: Jamie Hyneman er ikke bare kjent fra MythBusters. Utover MythBusters har Jamie Hyneman en mangfoldig bakgrunn som inkluderer å ha startet spesialeffektselskapet M5 Industries, en æresdoktorgrad fra universitetet i Villanova og en grad i lingvistikk. Han bygget også roboten Blendo, som ble funnet for farlig til å være med på Robot Wars. Siden høsten 2021 har han jobbet som professor ved LUT University i Finland.

Abstract: At present we have at least two unique obstacles to in person communication: a pandemic and global warming.
Close proximity to others risks disease transmission, and traveling significant distances involves emitting greenhouse gases.
The current pandemic has forced many of us to become very familiar with communicating via video cameras over the internet, and to become
acutely aware of both its advantages and disadvantages. Star Trek holodecks and Transporters notwithstanding, it is unlikely that
technology will ever be able to completely replicate a normal face to face in person interaction with a virtual one.
So the question here is how close we can get to it, and are there features we can build into virtual interactions that
while they are not the same as a real one, can potentially be superior? Currently technology is flirting with
a variety of these, from various conference call packages like Zoom, software like GitHub and Grabcad, VR headsets,
avatar robots that are basically puppets controlled over the internet, but what else is there? What have we missed?
Jamie Hyneman will discuss the topic, demonstrate what he’s done with it and open the floor to discussion.
More about Jamie Hyneman: Jamie Hyneman is not only known from Mythbusters. In addition to Mythbusters, does Jamie Hyneman have a diverse background which includes having started the special effects company M5 Industries, a honorary doctorate from the University of Villanova, and a degree in linguistics. He has also built the robot Blendo, which was found too dangerous to take part in Robot Wars. Since 2021 he has worked as a professor at the LUT university in Finland.

Realfagsdagene er et arrangement arrangert av Delta, linjeforeningen for matematikk og fysikk ved NTNU.
Neste Realfagsdagene arrangeres 13.-15. mars 2024.

 

nb_NONorwegian